Bostadsrätt

Bostadsrätt innebär rätt att nyttja en bostadslägenhet eller en lokal för obegränsad tid. Som bostadsrättsinnehavare är din rätt knuten till ett medlemskap i en bostadsrättsförening. Du innehar en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur är ägare av fastigheten. Endast registrerade bostadsrättsföreningar har rätt att upplåta bostadsrätt och upplåtelse av bostadsrätt får endast ske till medlem i föreningen. Efter det att föreningen upplåtit bostadsrätt kan bostadsrättsinnehavaren sälja sin andel/bostadsrätt (sitt medlemskap i föreningen) och föreningen kan endast motsätta sig överlåtelsen om köparen inte är skötsam eller har otillräcklig ekonomi. Bostadsrättsföreningars rätt att upplåta bostäder finns reglerad i bostadsrättslagen. Sektor bistår med sakkunskap till såväl bostadsrättsföreningar som bostadsrättsinnehavare och frågorna varierar från rena drifts- och förvaltningsfrågor till den specifika bostadsrättsinnehavarens problem.

Kontakta oss