Arrende

Att arrendera ut innebär att jordägaren upplåter ett markområde, t ex en parkeringsplats, en åker eller ett stycke vatten till nyttjande mot ersättning. Arrende är en begränsad sakrätt inom institutet fast egendom. Exempel på andra sakrätter är hyra, tomträtt och servitut. Det finns fyra typer av arrende; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Av Jordbruksarrende finns två undertyper; gårdsarrende och sidoarrende, skillnaden är att i gårdsarrendet ingår bostad för arrendatorn. I en särskild lag regleras fiskearrende, dvs. upplåtelse av fiskerätt åt t ex yrkesfiskare. Arrendelagstiftningen är i stora stycken komplex och svårtolkad men Sektors jurister hjälper dig till korrekta beslut.

Kontakta oss