januari 31, 2020 In

Avtalsrätt

Pacta sunt servanda – avtal skall hållas, något av det mest grundläggande i rättssystemet och har så varit sedan romarnas tid. Dagligen träffar vi avtal, när vi åker buss, går på bio eller diskuterar med barnen om veckopengen. En del avtal är dock av betydligt större betydelse och rör större värden, kanske skall du som […]

READ MORE
januari 22, 2020 In

Associationsrätt

Handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller enskild firma är de huvudsakliga associationsformerna. Skillnaderna mellan de olika formerna är stora och var bolagsform har sitt eget regelverk, den mest bekanta är Aktiebolagslagen. Området rymmer även ytterligare frågeställningar som exempelvis ansvar för styrelse och VD, personligt ekonomiskt ansvar, avtal mellan delägare och bolagsmän, se även företagsjuridik. Utöver dessa associationsformer […]

READ MORE
januari 22, 2020 In

Hyresrätt

Hyresavtal, uppsägningar, omförhandling av hyra, ombyggnationer, fel eller brister i lokalen, byta lokal, överlåtelse av lokal eller verksamhet, uthyrning i andra hand. Alla dessa frågor är exempel på vad som regleras i Jordabalkens 12 kap, det som i dagligt tal brukar kallas hyreslagen. Hyreslagen är komplex, ofta svår att förstå och för en hyresgäst är […]

READ MORE
januari 22, 2020 In

Arrende

Att arrendera ut innebär att jordägaren upplåter ett markområde, t ex en parkeringsplats, en åker eller ett stycke vatten till nyttjande mot ersättning. Arrende är en begränsad sakrätt inom institutet fast egendom. Exempel på andra sakrätter är hyra, tomträtt och servitut. Det finns fyra typer av arrende; jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Av Jordbruksarrende finns […]

READ MORE
januari 22, 2020 In

Entreprenadrätt

Det är få områden i rättssystemet som är så komplexa och som rör så stora värden som entreprenadrätt. Samtidigt är det få områden där det finns så lite lagtext. I stora delar bygger regelsystemet på standardavtal, ofta framtagna av branschen själva. Det är också få tvister av betydelse som avgörs av domstolar, det mesta sker […]

READ MORE
januari 22, 2020 In

Företagsjuridik

Företagsjuridik eller bolagsrätt är en central del för många av Sektors klienter oavsett om det är börsnoterande företag eller småföretag drivna av ägarna själva. De frågor som uppstår kan röra såväl styrelsens arbete och ansvar, rena ägarfrågor eller frågor om företagets verksamhet. Ofta är lokalen eller fastigheten där företaget bedriver sin verksamhet en källa till […]

READ MORE
januari 22, 2020 In

Fastighetsrätt

Köp eller försäljning av fast egendom, ombyggnader, servitut, fastighetsbildning, nyteckning eller dödande av pantbrev, inteckningar, gåvor av fast egendom, samäganderätt, mäklaransvar, finansiering, fastighetsbildning/reglering, servitut, bygglovsfrågor, stämpelskatt och avgifter, expropriation. Frågorna som ryms inom fastighetsrättens område är många. Problemställningarna är dessutom helt olika beroende på vilken typ av fast egendom det är fråga om, kanske din […]

READ MORE
januari 22, 2020 In

Bostadsrätt

Bostadsrätt innebär rätt att nyttja en bostadslägenhet eller en lokal för obegränsad tid. Som bostadsrättsinnehavare är din rätt knuten till ett medlemskap i en bostadsrättsförening. Du innehar en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur är ägare av fastigheten. Endast registrerade bostadsrättsföreningar har rätt att upplåta bostadsrätt och upplåtelse av bostadsrätt får endast ske till […]

READ MORE